Alta mar

Contacto

Indice 1903 del Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana

fabian | 06 Setembre, 2007 15:37

Indice del Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana
Año 1903

Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana

Año 1903

Año XIX - 1903

Retrato de Jeroni Rosselló
Retrato publicado en el BSAL nº 285 de diciembre de 1903

núm. 274 (01/01/1903)

 1. Techos artísticos en la isla de Mallorca, Apéndice, por D. Bartolomé Ferrá (págs. 9-12 y 15)
 2. Notes lulianes: a- Jaume II d'Aragó confirma al monestir de frares menors de Miramar la donació de V mil sous anuals otorgada per son germa Alfons III; b- Prohibexen los Jurats de Valencia al Dr. Dimas llegir en aquesta ciutt la doctrina de Ramon Lull; c- Una carta del Dr. Herrera de Arce; d -Altre carta fent comanda de la "Astrologia" de R. Lull, por D. E. Aguiló (págs. 15 a 17)
 3. Sobre la Casa y Santuari de Nostra Senyora de Lluch - Informació rebuda de orde del Rey per Thomás Pelegrí, notari, en lo any 1485, per D. E. Aguiló (págs. 17 a 23)
 4. Projecte de fundació d'un monestir de frares menors y hospici en el Puig de Randa. Testament de Johan de Tagamanent (1468), per D. E. Aguiló (págs. 23 a 26)
 5. Lámina: Techos decorados: vigas (pág. 13)

núm. 275 (01/02/1903)

 1. Ressenya de la Junta general celebrada die 1 de Febrer de 1903, por D. P. A. Sanxo (págs. 1 a 3)
 2. Relación de los objetos ingresados en el Museo Arqueológico Luliano durante el año 1902, per D. Bartomeu Ferrá (págs. 3 y 4)
 3. Catálech de les obres qu'han entrat a la Biblioteca d'aquesta Societat durant l'any 1902, per D. P. A. Sanxo (págs. 4 a 8)
 4. Societat Arqueologica Luliana: Nómina de Socis en primer de Janer de 1903 (págs. 8 a 10)
 5. Informació sobre el Santuari de Lluch (conclussió), per D. E. Aguiló (págs. 10 a 14)
 6. Cartes d'establiments primitius: a- De la alqueria Amasora de Petra, fet pel Rey en Jaume I a favor de Tomás Jenovés. 30 juliol 1230; b- De la mitat de les alqueries dites Balarhain y Almadraba de Pollensa a favor de Bernat Ametler, fet per Guillem de Moncada. 3 agost de 1232; c- D'una sort de terra y cases a Manacor fet per Nuno Sanç a favor de Pere Ferrer. 12 octubre 1239, per D. E. Aguiló (págs. 14 a 16)
 7. Autorisació per comprar cases, patis y altres edificis que sien mester pel solar de la nova Iglesia parroquial de St. Nicolau que se tracta de edificar (25 de Juny 1345), per D. E. Aguiló (pág. 16)

núm. 276 (01/03/1903)

 1. Folk-Lore Balear. Tradicions populars mallorquines (17), por D. Antonio Mª Alcover, Pbro. (págs. 1 a 5)
 2. Vida de Sor Anna María del Santíssim Sagrament escrita pel Dr. Gabriel Mesquida Pre. de l'any 1690 al 92 (continuació 9) (págs. 5 a 9)
 3. Materials per un epistolari familiar catalá. Cartes de Pere Joan Flexa a son germá Bartomeu (1533 - 1537), per D. P. A. Sanxo (págs. 9 a 16)

núm. 277 (01/04/1903)

 1. La Comtesa lleyal. Fragment d'una versió catalana de la antiga llegenda coneguda ab el nom De la Emperatriu de Roma - text del sigle XIV -, per D. E. Aguiló (págs. 1 a 12)
 2. El Santuario de Lluch, por D. Bartolomé Ferrá (págs. 12 a 15)
 3. Capitols y Ordinacions del Colegi de Notaris (1665), per D. P. Sampol y Ripoll (págs. 15 y 16)

Vigas
Estudio de Bartolomé Ferrá sobre artesonados. BSAL nº 274 de enero de 1903

núms. 278 y 279 (Mayo y junio de 1903)

 1. Folk-Lore Balear. Tradicions populars mallorquines (18), por D. Antonio Mª Alcover, Pbro. (págs. 1 a 7)
 2. Conferencias sobre Ramón Lull, por D. Jerónimo Rosselló (págs. 7 a 16)
 3. Inventari de la heretat y llibreria del metje Juhen Jahuda o Lleó Mosconi (1375), per D. E. Aguiló y Mr. I. Livi (págs. 16 a 27)
 4. La torre del Angel, por D. Jaime L. Garau (págs. 27 a 30)
 5. Capitols y Ordinacions del Colegi de Notaris (1665) (conclussió), per D. P. Sampol y Ripoll (págs. 30 a 32)
 6. Inocencio III y la Conquista de Mallorca (1205), por D. José Miralles y Sbert, Canónigo (pág. 32)

núms. 280 y 281 (Julio y Agosto de 1903)

 1. Conferencias sobre Ramón Lull y el Lulismo. Conferencia II, por D. Jerónimo Rosselló (págs. 1 a 10)
 2. Inventari de la heretat y llibreria del metje Juhen Jahuda o Lleó Mosconi (1375) (2), per D. E. Aguiló y Mr. I. Livi (págs. 10 a 16)
 3. Vida de Sor Anna María del Santíssim Sagrament escrita pel Dr. Gabriel Mesquida Pre. de l'any 1690 al 92 (continuació 10) (págs. 16 a 20)
 4. Folk-Lore Balear. Tradicions populars mallorquines (19), por D. Antonio Mª Alcover, Pbro. (págs. 21 a 28)
 5. Testament de Barthomeu Figuera, notari (17 Juny 1607), per D. E. Aguiló (págs. 28 a 30)
 6. Avisos al batle de Pollensa de fustes de moros vistes en les mars de la illa - Agost de 1493 a Abril de 1495, per D. M. Rotger, Pre. (págs. 30 a 32)
 7. Secció Oficial Concurs per una Vida popular de Ramón Lull (pág. 32)

núms. 282 y 283 (Septiembre y Octubre de 1903)

 1. Conferencias sobre Ramón Lull y el Lulismo. Conferencia III, por D. Jerónimo Rosselló (págs. 1 a 12)
 2. Inventari de la heretat y llibreria del metje Juhen Jahuda o Lleó Mosconi (1375) (3), per M. Steinschneider (págs. 12 a 23)
 3. Vida de Sor Anna María del Santíssim Sagrament escrita pel Dr. Gabriel Mesquida Pre. de l'any 1690 al 92 (continuació 11) (págs. 24 a 26)
 4. La nostra lámina, per A- (pág. 26)
 5. Anuario bibliográfico de Mallorca - 1902 -, por D. Pedro Sampol y Ripoll (págs. 29 a 34)
 6. Lámina: Cartell d'un certamen en laor de St. Joseph. Fulla solta mallorquina del sigle XVI, reproduida per fotogravat (pág. 27)

núms. 284 y 285 (Noviembre y Diciembre de 1903)

 1. Conferencias sobre Ramón Lull y el Lulismo. Conferencia IV y última, por D. Jerónimo Rosselló (págs. 1 a 10)
 2. Vida de Sor Anna María del Santíssim Sagrament escrita pel Dr. Gabriel Mesquida Pre. de l'any 1690 al 92 (continuació 12) (págs. 13 a 16)
 3. Anuario bibliográfico de Mallorca - 1902 - (2), por D. Pedro Sampol y Ripoll (págs. 17 a 39)
 4. Inventari de la heretat y llibreria del metje Juhen Jahuda o Lleó Mosconi (1375) (4), per M. Steinschneider (pág. 40)
 5. Lámina: Retrato de D. Jeroni Rosselló y Ribera (pág. 11)

Índices de los Boletines de la Sociedad Arqueológica Luliana (1885 - 1921)

1885 / 1886 / 1887 / 1888 / 1889
1890 / 1891 / 1892 / 1893 / 1894
1895 / 1896 / 1897 / 1898 / 1899
1900 / 1901 / 1902 / 1903 / 1904
1905 / 1906 / 1907 / 1908 / 1909
1910 / 1911 / 1912 / 1913 / 1914
1915 / 1916 / 1917 / 1918 / 1919
1920 / 1921 / Sobre los índices

Comentaris

Afegeix un comentari
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb - Administrar