Alta mar

Contacto

Incoación para la modifiación BC Ferretería 'La Central'

fabian | 20 Juny, 2012 19:01

Se llama "Ferretería La Central" a un edificio modernista situado en la calle de San Magín del arrabal de Santa Catalina de Palma. Fue declarado Bien Catalogado en el año 2001.

Antes de proseguir con esta entrada, he de indicar que la finalidad de esta serie no está en recogir las declaraciones BIC o BC en su integridad sino sólo aquellas partes que aporten algún conocimiento sobre el Bien, dejando los aspectos legales que son consultables en sus fuentes, los BOIB enlazados. Por ello, aquí recojo sólo partes de la declaración como Bien Catalogado y de la actual propuesta o incoación de modificación de la declaración.

El edificio, que actualmente está en obras, mostrando una red en su parte superior, muestra algunos detalles modernistas en su fachada, pero su estructura es tradicional.

edificio

La Declaración como Bien Catalogado fue publicada en el BOIB núm. 070 de 12/06/2001, en el que se encuentran otras declaraciones importantes como la de la fábrica Can Morató de Pollença, la de la bodega de Felanitx Es Sindicat y la de dos esculturas de Joan Miró, "Femme" y "Maternité". Pero en esa época, el Consell de Mallorca no cumplía el Estatut y de las dos lenguas oficiales con las que la Administración está comprometida a relacionarse con los ciudadanos, utilizaba sólo una. Penosos políticos iluminados que utilizaban las leyes según su conveniencia.

edificio

ACORD DE DECLARACIÓ COM A BÉ CATALOGAT I INCLUSIÓ AL CATÀLEG INSULAR DEL PATRIMONI HISTÒRIC DE MALLORCA A FAVOR DE L’EDIFICI LA FERRETERIA CENTRAL, DEL CARRER SANT MAGÍ 37 DE PALMA

1.-DADES IDENTIFICATIVES

  • Denominació: Ferreteria Central
  • Situació: c/ Sant Magí 37
  • Municipi: Palma
  • Autor i cronologia: 1908 (Finalització)
  • Adscripció estilística: Modernista. Art Nouveau
  • Usos: Comercial a la planta baixa i habitatges
  • Classificació del sòl: Urbà

2.-EXTRACTE DE L’EXPEDIENT

L’any 1976, a instància del Ministerio de Educación y Ciencia, es varen iniciar un conjunt d’expedients de declaració de Monumento Histórico Artístico d’un grup d’immobles modernistes de l’Illa. Un d’aquests va ser el de la Ferreteria Central del carrer sant Magí 37, de Palma.

La Comisión Provincial del Patrimonio Històrico Artístico de Palma de Mallorca a la sessió del 29 de març de 1977 va acordar informar favorablement el citat expedient, i per resolució de 9 de juny de 1980 (BOE 171, de 17 de juliol de 1980), la Dirección General del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos va incoar l’expedient de declaració com a monument històric artístic del citat immoble.

Per poder continuar amb la tramitació es va sol.licitar el 29 de juliol de 1980 informe a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. A la sessió de l’11 de maig de 1980 la Real Academia va emetre un informe favorable en el que assenyala:

El edificio, sin tener una calidad arquitectónica singular constituye un ejemplo de la arquitectura modernista de principios del siglo XX, es merecedor de ser conservado como testimonio de una época, siendo por lo mismo aconsejable su declaración.
Esta declaración debe afectar únicamente a la fachada y no al interior, cuyo interés arquitectónico es nulo.
Por lo expuesto, esta Real Academia propone (...) sea declarado Monumento Histórico-Artístico de carácter LOCAL
[sic].”

La continuació de la tramitació de l’expedient es va reprendre l’any 1994 en que, tal com exigia la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol es va donar audiència als interessats i es va obrir un període d’informació pública.

3.-MEMÒRIA HISTÒRICA

3.1 El Modernisme a Mallorca

L’arquitectura mallorquina dels primers anys del segle XX està marcada per l’obra d’un grup de joves arquitectes formats a Madrid entre 1889 i 1905. Entre aquests cal destacar a Gaspar Bennazar Moner, Jaume Aleñà Guinart, Josep Alomar Bosch, i Francesc Roca Simó. De la mateixa època, però format a Barcelona, també cal mencionar Guillem Reynés Font.

Aquests joves arquitectes, tret de Josep Alomar, adoptaren el llenguatge modernista, encara que cap desenvolupà una fase estilística totalment modernista, sinó que alternen el llenguatge modernista amb l’eclecticisme o l’historicisme. Aquest fet fa que els estudiosos de l’arquitectura d’aquest període considerin que a Mallorca no es dóna un moviment modernista local, sinó tan sols un reflex del que està passant a Catalunya. Per altra banda, el modernisme desenvolupat a Mallorca va ser una prolongació del moviment català ja que els arquitectes catalans més importants com Gaudí, Domènech i Montaner, Jujol, Rubió Bellver o Raspall Mayol varen realitzar projectes a Mallorca.

Així doncs, en l’anàlisi estilístic del modernisme local s’estableix una clara diferenciació entre els arquitectes catalans, que no fan obres gaire diferents a les que fan a Catalunya, i els arquitectes locals.

D’aquesta manera, es pot dir que el modernisme a Mallorca es caracteritza per la presència d’un modernisme català –obra dels arquitectes del Principat que reben encàrrecs a l’Illa- i un modernisme local; aquest darrer amb tres corrents d’influència: el de l’Art Nouveau belga i francès i del modernisme català, més ondulant i florista, que va ser la de més repercussió; el corrent Secesionista, caracteritzat per una arquitectura més austera, sense interès per les línies ondulants i amb preferència per l’ornament geomètric; i per últim el corrent historicista, sobretot l’historicisme neoàrab, més vinculat a la primera fase de l’obra gaudiniana que a paràmetres anteriors.

En la majoria dels casos, els arquitectes locals es varen limitar a seguir aquestes influències, amb actuacions purament epidèrmiques, utilitzant els repertoris decoratius a alguns punts de les façanes, però amb estructures arquitectòniques tradicionals, sense cercar moltes vegades la unitat artística entre interior i exterior tan pròpia d’aquest estil.Cronològicament, el Modernisme a Mallorca se situa entre 1901 (any d’inici del Gran Hotel), és a dir, tretze anys desprès de la data que Oriol Bohigas assenyala com a inici del modernisme català, i el 1914, quan Gaudí va abandonar la restauració de la Seu.

Geogràficament, la majoria d’obres modernistes es localitzen a Sóller, Palma i Lluc.

A Palma, el modernisme es concentra bàsicament al raval de Santa Catalina, El Terreno, el centre històric, i a la zona de l’eixample on se situaven les fortificacions de les murades i que, en enderrocar-se, es convertiren en les Avingudes. Aquesta localització l’explica Miguel Seguí per tres motivacions: en primer lloc el retard amb que es va aplicar el Pla Calvet, en segon lloc perquè als anys quaranta encara hi havia zones de l’eixample sense urbanitzar i, en tercer lloc, perquè el centre històric continuava essent considerat el nucli central de la població.

El modernisme palmesà es va desenvolupar gràcies al mecenatge privat, que va promoure hotels, edificis per a espectacles, locals comercials i habitatges plurifamiliars al centre i proximitats o villes residencials i petites cases unifamiliars als ravals. Cal dir que aquestes darreres es podrien definir com a “ modernisme popular” essent fetes pels seus propis propietaris evidenciant el gran grau d’acceptació que va tenir el modernisme.

3.2 La Ferreteria Central

La construcció de la Ferreteria Central va finalitzar l’any 1908, tal i com indica la cartela situada a la clau de la porta d’entrada a l’edifici. L’autor és desconegut però els actuals propietaris assenyalen la possibilitat que sigui obra de l’arquitecte Jaume Aleñà i Ginart per la relació comercial amb el promotor Palmer Morey.

L’immoble, que parteix d’uns plantejaments tradicionals a nivell estructural, té com a aspecte més destacable la façana, organitzada estilísticament d’acord amb el corrent Art Nouveau. Es tracta d’un dels exemples del que molts autors han definit com a fachada póster, és a dir edificis on l’ornamentació es redueix exclusivament als paraments de les façanes i sense cap intenció d’unitat artística entre l’interior i l’exterior.

edificio

Acuerdo de incoación del expediente de modificación del expediente de declaración como Bien Catalogado a favor de la Ferretería La Central (delimitación del bien), Palma (exp.151/11)

Fuente: BOIB núm. 076 (pdf)
Fecha publicación: 29/05/2012

El objeto del presente informe es la modificación del expediente de declaración del inmueble La Ferretería La Central, al c/ Sant Magí 37 de Palma, declarada como Bien Catalogado por el Pleno del Consell de Mallorca de 7 de mayo de 2001.

En el expediente de declaración del mencionado inmueble consta informe técnico donde se recoge la memoria descriptiva, el estado de conservación, principales medidas de protección, así como unos anexos que incluyen: la ficha del catálogo de protección de edificios y elementos de interés histórico, artístico, arquitectónico y paisajístico de Palma, un anexo fotográfico y un anexo con documentación planimétrica.

Durante la tramitación del expediente de declaración, no se incorporó la documentación planimétrica ni a la publicación de la incoación (BOIB núm. 144 de 25 de noviembre de 2000) ni a la publicación del acuerdo de declaración (BOIB núm. 70 de 12 de junio de 2001). Esto ha generado diferentes interpretaciones respecto al área incluida como parte integrando del Bien Catalogado, pese a que, en la parte descriptiva, sí que se mencionava el espacio ajardinado posterior, y que en el informe de 19 de junio de 2007, de la técnica de la sección jurídica y administrativa, se afirma que ‘se entiende que la delimitación del edificio coincide con la parcela catastral’.

El Ayuntamiento de Palma, ante la solicitud de modificación el PGOU para adecuar la protección de la parcela catastral donde se sitúa ‘La Ferretería La Central’, a la declaración del Consell, se indica que ‘no se puede determinar con claridad si las construcciones anejas que se sitúan dentro de la parcela catastral 9002605 DD 6890 C, y que el PGOU califica como espacio libre privado, se tienen que considerar protegidas por la catalogación hecha por el Consell Insular’.

El informe del arquitecto municipal de 27 de diciembre de 2011 afirma que:

-’Las edificaciones por las cuales se solicita protección no forman parte estructural ni programática del edificio de viviendas protegido [...]

- ‘Que sí se ha observado la existencia de unas dependencias situadas bajo el jardín posterior del inmueble. Al mismo nivel de la calle de Sant Magí (el jardín se encuentra al nivel del primer piso), cubiertas con bóvedas a las que se accede a través de un arco rebajado’.

Por otro lado, la propiedad, en la solicitud de modificación del PGOU señala como, el edificio de la Ferretería La Central, en la parte posterior, presenta, además del espacio ajardinado, una serie de construcciones que se comunican con el edificio principal a través de la planta baja y por una escalera.

Con la documentación planimétrica ahora aportada al expediente se puede ver como ciertamente estas construcciones, a pesar de no presentar unas características formales o estructurales de singular relevancia, sí forman parte indivisible del conjunto del inmueble, al cual se unen a través de un espacio sótano, que le otorgan una especial significación, y que constituyen una unidad con todo el conjunto del inmueble, considerando el inmueble individualmente, o como parte integrando del Conjunto Histórico del Jonquet.

Por todo esto se propone la siguiente delimitación del Bien Catalogado Ferretería la Central:

‘DELIMITACIÓN DEL BIEN:

Se incluye como parte integrante del Bien Catalogado toda la parcela catastral 9002605, y que por lo tanto, tal y cómo muestra la planimetría adjunta, incorpora la edificación principal, el espacio ajardinado, y las construcciones anejas’.

edificio
Vista en el Google maps

Ya sería hora que la información de los Bienes estuviera más al alcance de los ciudadanos y con sistemas actuales de información, vídeos, fotografías, planos, etc.

Otros edificios modernistas

Sóller Banc de Sóller (pdf BOE)
Sóller: Can Magraner (Can Prunera) (pdf BOE)
Sóller: Iglesia parroquial Sant Bartomeu
Palma (arrabal de Santa Catalina): Can Pujol

BIC cercano

Barrio Es Jonquet

Comentaris

Afegeix un comentari
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb - Administrar