Alta mar

Contacto

Tesis Doctoral: Les col·leccions de proverbis de Ramon Llull

fabian | 22 Juliol, 2015 15:05

 • Título: Les col·leccions de proverbis de Ramon Llull: estudi de conjunt i edició dels "Mil proverbis" i i dels "Proverbis d’ensenyament"
 • Autor: Francesc Tous Prieto
 • Departamento: Universitat de Barcelona. Departament de Filologia Catalana
 • Fecha: 13-07-2015
 • Enlace: Tesis Doctorales en Red

Aquest estudi té l’objectiu d’oferir una anàlisi de conjunt de la producció proverbial de Ramon Llull. L’autor mallorquí va escriure cinc col·leccions de proverbis entre la darrera dècada del s. XIII i la primera del s. XIV. Tres d’aquests reculls només contenen proverbis —els Proverbis de Ramon (1296), els Mil proverbis (1302) i els Proverbis d’ensenyament (1299-1301? 1309?)—, mentre que l’Arbre exemplifical (1295-1296) està format per narracions breus i proverbis, i la Retòrica nova (1301) és un tractat que, en un apartat sobre el proverbi, inclou un petit recull de mostra de cinquanta unitats. Per dur a terme l’anàlisi, en primer lloc s’ha explorat els trets de la literatura gnòmica i sapiencial medieval, amb una especial atenció als recursos d’estructuració que s’utilitzen per organitzar els materials de les col·leccions i als seus contextos de recepció. D’altra banda, també s’ha repassat l’estatus teòric del proverbi i la sentència en la tradició retòrica medieval. A continuació, s’ha contextualitzat les col·leccions de proverbis lul·lianes en el marc de l’evolució de l’obra i el pensament de l’autor, i s’ha constatat que el període de producció dels reculls de proverbis coincideix amb una efervescència de la formulació sentenciosa i aforística en l’obra de Llull. Finalment, s’han analitzat les obres que formen part del corpus de forma monogràfica, centrant-se en el context de redacció, l’estructura, la forma dels proverbis, la finalitat i, en alguns casos, la recepció de cada una de les col·leccions. D’altra banda, una part important de la tesi està dedicada a oferir una edició crítica dels Mil proverbis i els Proverbis d’ensenyament. Cal remarcar que en el cas del primer text es tracta de la primera edició que ha tingut en compte tota la tradició manuscrita conservada.

 (Segueix)

Virgen del Carmen 2015

fabian | 16 Juliol, 2015 15:42

Estrella de los mares, Estrella de los navegantes.

Llamo a Alta mar con el nombre de bitácora. Debería ser "cuaderno de bitácora" puesto que la bitácora es el mueble donde se aloja la brújula de la nave. En ese mismo mueble va el cuaderno de bitácora donde se anotan las navegaciones, puertos a los que se llega, horarios de salida y llegada, incidencias. Es una idea bonita. A las naves que recorren Internet - gran océano - las llamamos "navegadores". El mundo de la informática recogió el léxico marino. Luego a las bitácoras las llamaron "blogs", pero a mí me gusta más la idea de cuaderno de bitácora donde anoto mis navegaciones.

foto

Desde mi barca, mi navegador, lanzo al mar botellas con escritos confiando que alguien las recoja.

Pongo estos seis versos en mi botella al mar
con el secreto designio de que algún día
llegue a una playa casi desierta
y un niño la encuentre y la destape
y en lugar de versos extraiga piedritas
y socorros y alertas y caracoles.
Mario Benedetti: "Botella al mar"

Y en este día de la Virgen del Carmen en que los puertos se engalanan con banderitas de fiesta, lanzo una vez más la Salve marinera con la esperanza y el deseo de navegaciones venturosas, de buenos vientos y mar calmoso, de puertos alegres y acogedores y que desde esta barquichuela pueda seguir lanzando botellas con aroma marino y caracolas vistosas.

Salve, Estrella de los mares.

Pedro Frau, impresores (1666 - 1703)

fabian | 14 Juliol, 2015 19:19

Si hay una saga de los impresores Guasp, también hay otras sagas, no tan extensas ni notables quizás, pero sí interesantes. Una de ellas sería la de los Frau. Busco en Bover Imprentas de Mallorca su recorrido:

 • 1666 - 1684: Pedro Frau, impresor del Santo Oficio.
 • 1685 - 1688: Viuda Frau.
 • 1689 - 1703: Pedro Frau, segundo de su nombre, impresor de la Santa Inquisición.
 • 1706 - 1729: Gerónimo Frau, sucesor de Pedro.
 • 1729 - 1752: Viuda Frau.
 • 1737 - 1762: Ignacio Frau, Impresor del Rey nuestro señor y de la Real Audiencia de Mallorca.
 • 1762 - 1775: Herederos de Ignacio Frau.
 • 1775 - 1786: D. Ignacio Sarrá y Frau. Sobrino y heredero de Ignacio Frau: "regium typographum" (impresor real)
 • 1786: Herederos de Ignacio Sarrá y Frau.
 • 1787 - 1810: D. Ignacio Maria Sarrá.
 • 1811 - 1820: Doña Marcelina Sarrá, impresora real, hija de D. Ignacio. Su imprenta fue adquirida por Felipe Guasp y Barberi, acabando la saga Frau

En esta entrada voy a tratar la producción bibliográfica de los dos Pedro Frau y de la viuda del primero, indicando que no he hallado ninguna información sobre sus biografías.


De Pedro Frau, entre 1666 y 1684 hallo en el Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español (CCPB) 13 libros. De ellos, digitalizados están:

Este libro, de tan llamativo título, es el único que trata temas médicos de la producción bibliográfica mallorquina del siglo XVII. En una carta de Jovellanos encerrado en Bellver, hablando de libros, indica a José Barberi en la carta de 19 de noviembre de 1806: "Casualmente ha venido a manos de mi amo un ejemplar del tratado del doctor Pedro Onofre Esteban sobre la Sangría del tobillo, y tiene el gusto de enviarle á usted, para que le junte á sus libros, con la nota que sacó del mismo libro para formar su artículo". ("Mi amo" es Jovellanos y el escribiente es su Secretario, Manuel Martínez Marina).

Hay indicaciones sobre este libro y su autor en Historia bibliográfica de la medicina española, Volumen 6. Antonio Contreras Mas, en el año 2004 presentó la ponencia La polèmica sobre la sagnia a Mallorca en el segle XVII: Pere Onofre Esteva (1681).

Frau01

Continúo con los libros publicados por Pedro Frau:


De la Viuda de Frau (1685 - 1688) hay varios libros. Uno de ellos es una gramática ("Andreae Semperii ... Prima grammaticae Latinae institutio, tribus libris explicata. (1686)". Esta obra fue anteriormente publicada en Valencia en 1560, la cual sí está digitalizada: Google Books. Posteriormente se ha publicado con frecuencia: 1779, 1808, 1814, 1819. En Mallorca también la publicó Gerónimo Frau en 1708.

La segunda obra impresa por la Viuda de Frau es "Poema nuevo intitulado el parnaso balear. (1685) ". No la he encontrado digitalizada. Joan Mas i Vives en Diccionari del teatre a les Illes Balears, Volumen 2 (2003) le dedica una entrada:

Parnaso Balear, El (s. XVIII). Peça teatral en castellà publicada a Mallorca cap al 1750. D'autor anònim, però atribuïble a Joan Reinés, es va representar els dies 6. 7 i 8 de juliol de 1749 al col·legi de Monti-sion. El títol complet és Poema nuevo Intitulada el Parnaso Balear i és una obra en honor de la Immaculada feta expressament perquè l'escenificassin els nobles que freqüentaven la casa ignasiana. Consta de dos actes i 1.355 versos i és una mostra típica del teatre dels Jesuïtes, en què s'ajuntaven els fins didàctics i els aristocràtics en un artificiós joc verbal molt característic. Hi participen deu personatges: la Gràcia, Mínerva, Tàlia, Mallorca, Apol·lo, Mercuri, Eco. la Culpa i Bato (graciós), a més de la música. L'al·legoria argumenta! se centra en les tretes que utilitza la Culpa per predisposar la ciència en favor del vici i de l'heretgia i en la seva posterior derrota i expulsió del parnàs balear, gràcies a l'ajuda d'Apol·lo i Minerva. En la mètrica destaca la fluïdesa dels quintets i dels quartets, l'harmonia d'alguns septets i sextets lires, la gràcia dels romancerets i de les octaves, i la composició d'algunes octaves reials. En conjunt es pot considerar una mostra epigonal típica del barroc mallorquí. (DG)

Garcías( 1998a: 116-117. 124-126).

Frau02
Llibre de la invencio y miracles de la prodigiosa figura de Nostre Señora de Lluch


De Pedro Frau (hijo) (1689 - 1703 según Bover) (1688 - 1700?) hay 6 obras en en CCPB. Digitalizadas he hallado las siguientes:

 (Segueix)

Joaquin María Bover y Rosselló: obra digitalizada (2)

fabian | 13 Juliol, 2015 16:55

En la Wikipedia la entrada Joaquín María Bover y Roselló (Sevilla, 1810 - Palma de Mallorca, 1865) ya indica en su menú de apartados: "Lista parcial de sus obras", en la que enumera quince.

En 1981, el Bolletí de la Societat Arqueològica Luliana dedicó un número especial a la figura de Bover, en él Jaume Bover, descendiente y estudioso de la figura y obra de su antecesor indica: "Quan la Societat Arqueològica Lul·liana ens encarregà la redacció del present repertori mai pretenguérem reunir tota la producció bibliogràfica de Bover. Sabíem que això és impossible, i a més eren necessaris uns mitjans que no estaven al nostre abast. L'objectiu, doncs, es limità a reunir el màxim possible d'informacions bibliogràfiques boverianes tenint en compte tota casta de limitacions" (en "Bibliografia de Joaquim Maria Bover de Rosselló, intent d'aproximació".

He hallado las siguientes obras digitalizadas que hay que añadir a las ya anteriormente enlazadas en Obra digitalizada de Joaquin María Bover y Rosselló.

Imprentas de las Islas Baleares por Joaquín María Bover

fabian | 12 Juliol, 2015 11:02

En algunas ocasiones he citado este libro de Joaquín María Bover. En 1984 se publicó una edición facsímil que es la que utilicé para el artículo Primeras imprentas de Mallorca. Indiqué también en Imprentas mallorquinas, siglos XVI y XVII que el mismo Bover, también en 1862 había publicado en el Boletín Bibliográfico Español si no el mismo texto, una síntesis bastante completa.

libro
Imprentas de las Islas Baleares

Ahora descubro en la Biblioteca Digital Hispánica la digitalización del libro Imprentas de las Islas Baleares publicado en 1862 por la Imprenta de Pedro José Gelabert. Libro importante para el conocimiento de la historia del libro en las islas.

En el 2011 publiqué la entrada Obra digitalizada de Joaquin María Bover y Rosselló, entrada en la que debo añadir esta digitalización recién encontrada.

Tesis Doctoral: El desarrollo del sector turístico durante la Segunda República y el Primer Franquismo

fabian | 11 Juliol, 2015 09:44

 • Título: El desarrollo del sector turístico durante la Segunda República y el Primer Franquismo: La Federación Española de Sindicatos de Iniciativa y Turismo
 • Autor: Marta Luque Aranda
 • Departamento: Teoría e Historia Económica. Universidad de Málaga
 • Fecha: 2015
 • Enlace: Repositorio Institucional de la Universidad de Málaga

Esta tesis se estructura en cuatro partes. La primera, que corresponde al capítulo primero, recoge las consideraciones generales, y en ella se establecen los objetivos y las hipótesis planteadas en el trabajo. Una segunda parte, que engloba los capítulos segundo y tercero, analiza detalladamente la Federación de Sindicatos de Iniciativa y Turismo, desde sus antecedentes y constitución hasta 1959, y la relación que mantuvo con el Estado y en particular con la organización turística. La tercera parte, es la más extensa del trabajo pues se desarrolla entre los capítulos cuarto y octavo, y en ella se exponen los principales factores determinantes del desarrollo del sector turístico español. Y por último la cuarta parte en la se presentan las conclusiones del trabajo y la bibliografía empleada. La motivación de la tesis es analizar el desarrollo del sector turístico en España antes del denominado boom desde un nuevo punto de vista: aquel que nos proporciona los trabajos realizados por la Fesit. Cuando el turismo era una actividad marginal, ya hubo quienes apostaron por este sector como importante generador de renta y divisas. Y algunos de ellos se agruparon en asociaciones, sin ánimo de lucro, de ámbito local o regional, para potenciar sus respectivas áreas de influencia cara al turismo. Posteriormente, en 1932, estas asociaciones se unieron a nivel nacional en la Federación Española de Sindicatos de Iniciativa y Turismo. A lo largo de la tesis se analiza en profundidad a la Fesit, sus antecedentes, sus inicios, su constitución, reunificación, sus miembros, su actividad, sus Juntas Directivas y su financiación. Una vez logrado un alto grado de conocimiento de este organismo analizamos sus relaciones con el Estado y en particular con su organización turística y, a través de la actividad que la citada federación fue desarrollando, nos adentramos en los factores determinantes de la realidad turística española durante la Segunda República y el Primer Franquismo, obteniendo como resultado que, aunque hubo un gran abanico de ellos, cuatro fueron los factores fundamentalmente: los transportes, la proyección de España en el extranjero y su imagen, las infraestructuras de acogida y las fronteras. Las conclusiones ponen de manifiesto que las hipótesis planteadas en el capítulo introductorio quedan verificadas. Pudiendo afirmar que: 1) a partir de un análisis de la Fesit se llega a conocer la realidad turística española desde un nuevo punto de vista; 2) la Fesit jugó un papel importante dentro del sector turístico español durante la II República y el Primer Franquismo; y 3) el papel desempeñado por la Fesit contribuyó en gran medida a sentar las bases de la política turística gubernamental, guiando, en muchos casos, a los responsables de la toma de decisiones políticas. Por último aunque se ha recurrido a una amplia bibliografía sobre la economía española durante los años estudiados y en particular sobre el sector turístico, la fuente básica de este estudio ha sido las Memorias Anuales de la Fesit, documentos que se encuentran depositados en el Instituto de Estudios Turísticos.

 (Segueix)

Las lenguas en la producción bibliográfica en los siglos XVI, XVII y XVIII en Mallorca

fabian | 10 Juliol, 2015 11:54

Escribe Bartomeu Bestard, Cronista oficial de Palma, en su artículo de la serie "Crónica de antaño" del 5 de julio del 2015 titulado "Puntualizaciones sobre la Guerra de Sucesión":

Coincidiendo con la efeméride del tercer centenario de la finalización de la Guerra de Sucesión, se han editado una serie de publicaciones y artículos sobre el tema, especialmente centrados en el Reino de Mallorca que es donde definitivamente acabó la contienda. Llama la atención como en algunas de esas publicaciones se presenta el conflicto con un supuesto "pueblo soberano mallorquín" el cual se habría unido para luchar encarnizadamente con el fin de defender su lengua, cultura y derechos propios, y evitar así el yugo castellano centralizador. Ante esta visión de lo que sucedió, por lo menos, habría que hacer una serie de puntualizaciones y al mismo tiempo recordar que la historia debe servir para unir a las ciudadanas y ciudadanos, y no para enfrentarlos.

Sí es cierto que una de las consecuencias (no causas) tras finalizar el conflicto fue que la lengua catalana fue sustituida paulatinamente por la castellana en la administración judicial. Pero también lo es que hacia ya tiempo que el castellano había ido ganando terreno, desde finales del siglo XV, sobre las demás lenguas hispánicas. Durante los siglos XVII y XVIII, en la isla no era extraño el uso del castellano en la lengua escrita. Recordemos al cronista Joan Binimelis que eligió este idioma para escribir la primera historia de las Baleares. Lo mismo sucede con mucha de la correspondencia personal entre familiares mallorquines de los siglos XVII y XVIII. El propio Juan de Torrella, noble contrario a Felipe V y testigo ocular de la guerra, en su dietario personal utilizó la lengua castellana para escribir la crónica referida al conflicto. Es absurda esa idea de que los austricistas (o maulets) fueron los defensores del catalán y de las libertades (¿qué libertades?); mientras que los felipistas (o botiflers) lo fueron del castellano.

En el Buscador avanzado del Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español escribo "Mallorca" en "Datos de publicación"; en Fecha de publicación "Entre 1600 y 1700" y en "Lengua" voy seleccionando sucesivamente Catalán, Castellano, Latín. En Catalán: 34 obras; en Español: 177 y en Latín: 102. Total: 313: 10,9% en Catalán; 56,5% en Español y 32,5% en Latín).

Repito la operación, aunque ahora cambiando las fechas: entre 1700 y 1800. Latín: 204 obras; Catalán: 42 obras y Español: 594. Total: 840 obras: Catalán: 5%; Latín: 24,3% y Español: 70,7%.

Hago una tercera operación. Busco ahora entre 1500 y 1600: Español: 13 obras; Latín: 15 obras y Catalán: 8. Total: 36 obras: Catalán: 22,2%; Latín: 41,7% y Español: 36,1%.

Las tres lenguas están presentes durante los tres siglos en la producción bibliográfica mallorquina. Hay un incremento notable del Castellano, mayor en el siglo XVII - anterior a 1715 - que en el XVIII. El Catalán disminuye más en el siglo XVII que en el XVIII.

Los valores sirven de orientación, de aproximación. Sobre la lengua oral no hay registros, por lo que sólo podemos hacer conjeturas. Pero el hecho de que muchas publicaciones escritas sean sermones, oraciones y otras liturgias indican que el Español, así como el Latín, estuvieron presentes en su forma oral, aunque minoritarias ante el Mallorquín, considerando que la población letrada era poca.

Creo que no hay que hacer mucho caso a todo esto de las lenguas pues siempre están presentes "lenguas" en plural y no la falsa simplificación de una lengua única que sólo aparece en las declaraciones de algunas instituciones ajenas al sentir ciudadano. En cuanto los escolares salen de las aulas aparecen las lenguas negadas por la inmersión; en cuanto hablan los parlamentarios suenan las lenguas que la oficialidad rechaza y lo de enlazar una sola lengua con cultura es una falsedad notoria.

Mujeres impresoras, páginas de la BNE

fabian | 09 Juliol, 2015 11:03

La Biblioteca Nacional de España tiene en su web un apartado dedicado a las Mujeres impresoras. Presenta cuatro grandes apartados: Introducción; Impresoras s. XVI - XVII; Impresoras s. XVIII; Impresoras s. XIX y Bibliografía.

Cada uno de los apartados de Impresoras se subdivide en Introducción; Selección de impresoras; Relación (en un pdf) y Bibliografía. En la selección del siglo XVII se encuentra Margarita Oliver, viuda de Pedro Guasp Oliver (1670 - 1696). En las del siglo XVIII se hallan tres impresoras mallorquinas: Viuda de Frau (1729 - 1754) y Viudas de Guasp: Juana Nadal, viuda de Melchor Guasp (1713 - 1750) y María Florit, viuda de Antonio Guasp (1775 - 1782). En la selección del s. XIX no hay de Mallorca.

De cada mujer impresora seleccionada ofrece alguna explicación:

Margarita Oliver. Viuda de Pedro Guasp Oliver (1670-1696)

Conocida como «Viuda de Guasp» y también como «Margarita Guasp Viuda». Su actividad fue bastante irregular y de 1670-1696 hubo algún año en que estuvo sin imprimir. Parece que impulsó el volumen de las impresiones de su taller aunque no siempre sus impresos eran notables salvo excepciones. Entre las de mayor interés tenemos, Novena de San Francisco Xavier Apostol del Oriente... (1675), Svmma de temps, y altres principis, de la gramática, com se enseña en les escoles de la compañía de Jesvs… (1677) de Ignacio de los Valles, Sermon funebre en las exequias de la Serenissima Reyna de España doña Maria Luisa de Borbon (1689) de Francisco Doms, La fee triunfante en quatro autos celebrados en Mallorca por el Santo Oficio de la Inquisicion.. (1691) de Francisco Garau.
De los cinco hijos que tuvo fue Melchor Guasp Oliver el que sucedió a su madre en el taller.


Viuda de Frau (1729-1754)

La saga de los Frau tiene un papel relevante en la historia de la imprenta en Palma de Mallorca. Fundada en 1666 por Pedro Frau, que tuvo el título de “impresor del Santo Oficio” y tras pasar por varias generaciones, en 1729 se hace cargo de ella la viuda de Jerónimo Frau. Nunca utilizó su nombre y para firmar utilizó varias fórmulas relacionadas con su estado civil o con el cargo que ostentaba. En los pies de imprenta encontramos “en la imprenta de la viuda Frau impressora de la Real audiencia”, “ en casa de la Viuda de Frau”, “En la oficina de la Viuda de Frau”, “Typis Viduae Frau” o “en la imprenta de la viuda Frau impressora de la Real Audiencia”. Un gran porcentaje de las obras salidas del taller es de temática religiosa o jurídica.

mujeresImpresoras

Viudas de Guasp

Juana Nadal, viuda de Melchor Guasp (1713-1750) Palma de Mallorca
María Florit, viuda de Antonio Guasp (1775-1782) Palma de Mallorca

Fundada en 1579 por Gabriel Guasp, es una de las imprentas más antiguas de Europa y se extiende hasta mediados del siglo XX. Desde 1713, fecha en que muere Melchor Guasp hasta mediados de siglo, su viuda, Juana Nadal, se pondrá al frente del taller, situado junto a la plaza de Cort, actual calle Cadena, firmando como “Viuda Guasp”. María Florit, se hará cargo a la muerte de su marido Antonio, de la imprenta situada en la parroquia de San Nicolás. Las obras que ven la luz en estos años destacan por las xilografías empleadas, verdaderas maravillas del grabado en madera, todas ellas de gran valor artístico, histórico y tipográfico que ilustran obras religiosas, jurídicas o calendarios astronómicos, entre otras materias. Doze frutos del mejor árbol de la vida….que componen el sacro dozenario…de Rafael Ramis (1736), Píramo y Tisbe de Antonio Gras (1748), Curso nuevo de cirugía…(1777), o Kalendario astronómico y astrológico para el año 1778… son algunos de sus trabajos.

Ver: Llabrés y Quintana, Gabriel. La dinastía de impresores más antigua de Europa, o sea el pie de imprenta Guasp (1579 a 1897- Palma) : noticias y documentos. [S.l.] : [s.n.], 1897 (Mahón : Imp. de Fábregues). 22 p VC/2462/55
Sabater, Gaspar. La imprenta y las xilografías de los Guasp. Palma de Mallorca : Institut d'Estidis Baleàrics, 1985. 205 p. B 64 GUASP

Es de agradecer que bibliotecas, bibliófilos y estudiosos pongan en Red escritos como éste en que explican cuestiones relacionadas con la historia del libro y de las bibliotecas ya en España o en sus autonomías. Mujeres impresoras, libros científicos; libros sobre temas sociales, etc. Hubiera convenido, de ser posible, que enlazara a libros digitalizados.

Tesis Doctoral: La identitat dels adolescents d'origen immigrant

fabian | 08 Juliol, 2015 10:27

 • Título: Els nous illencs. La identitat dels adolescents d'origen immigrant a la ciutat de Palma: els casos marroquí i xinès
 • Autor: Andreu Mir Gual
 • Departamento: Universitat de Barcelona. Departament de Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació
 • Fecha: 11-06-2015
 • Enlace: Tesis Doctorales en Red

La tesi que es presenta pretén oferir un anàlisi entorn del procés de construcció identitària dels adolescents nouvinguts a la ciutat de Palma. Es proposa una primera fase de revisió/reflexió del marc teòric ja existent, en concret, es pretén treballar en tres fenòmens que esdevenen centrals en la recerca: la identitat, l’adolescència i la immigració. És a partir d’aquí des d’on emergeixen uns objectius generals: (1) establir una proposta de components identitaris pels adolescents d’origen marroquí i xinès a la ciutat de Palma i (2) concretar uns models teòrics de perfils identitaris per aquests mateixos grups de joves d’origen nouvingut. Per tal d’assumir aquests dos reptes, s’ha engegat una metodologia de caràcter qualitatiu, la qual ha pretès un enfocament holístic de la qüestió tot fent ús de tres instruments de recollida de dades: l’entrevista semiestructurada, l’observació i els grups de discussió (més adreçats als processos de validació de resultats). Una vegada obtingudes les dades procedents del treball de camp, han estat analitzades amb el fi de poder arribar als objectius finals de la recerca. S’han diferenciat distints nivells d’anàlisi: en el primer, s’ha realitzat una interpretació de les dades partint de les categories emprades en el treball de camp, en el segon ‘ja amb un major nivell d’abstracció- fent servir els components identitaris (agrupacions de variables) i, finalment, ha estat possible arribar a concretar els models de perfils identitaris per a joves d’origen marroquí i xinès a la ciutat de Palma. Atenent els resultats, s’han observat tres grans models identitaris en els adolescents d’origen immigrant a la ciutat de Palma: (1) joves amb identitats lligades al seu país d’origen, (2) persones que demostren un cert mestissatge identitari i (3) adolescents que tenen identitats més aviat vinculades a la societat en la qual resideixen. Tot i el reconeixement d’aquests tres grans models en ambdós col’lectius, s’observen diferències substancials més si partim del mapa de components identitaris en el qual s’identifica que els elements condicionants dels dos grups són distints. Amb tot plegat, s’han concretat alguns perfils identitaris coincidents i d’altres que demostren tendències diferents, tot depenent de l’origen de l’adolescent.

 (Segueix)

De la imprenta de Juan Piza (s. XVII)

fabian | 07 Juliol, 2015 15:22

En el Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español selecciono las obras de Juan Pizá y me presenta 15 publicadas entre 1617 y 1662.

Atiendo a los pies de imprenta: "en casa de Manuel Rodriguez y Iuan Piza, 1617"; "Estampat en Mallorca : per Manuel Rodriguez y Iuan Piza, 1618"; "Maioricis : Typis Rodriguez & Piza, 1620"; "ex officina Emmanuelis Rodriguez & Ioannis Piza, 1636"; "En Mallorca : en casa de Iuan Piza, 1645"; "En Mallorca : en la emprenta de la vidua Piza, 1657"; "En Mallorca : en la Imprenta de Francisco Oliuer y de los herederos de Iuan Piza, 1661"; "Estampa de los Hereus de Iuan Piza, 1662".

Piza01

Además de lo que indica Bover: "lX. 1617.-1648–Manuel Rodriguez y Juan Pizá", "XI. 1650-1657—Viuda de Juan Pizá", "XIII. 1657-1662–Herederos de Juan Pizá" y "XIV. 1661.—Francisco Oliver y herederos de Juan Pizá" (ver: Imprentas mallorquinas, siglos XVI y XVII) leo lo que la Gran Enciclopedia de Mallorca, vol. 13 indica a la voz de "Pisà". Juan Piza tenía dos imprentas "de libros" y una de grabados ("d'estampa"). Casó con Práxedes Trías y después con Juana Bernat. En los grabados Juan Piza trabajó con su yerno Pere Frau que era escultor. En 1651 murió Juan Piza y el notario Joan Pont realizó el inventario de sus bienes. Su mujer, Juana Bernat fue la heredera y en 1653 vendió la mitad de la imprenta de grabados a Francisco Oliver, parte que fue comprada pocos años después por el yerno de Juan Piza, Pere Frau. Juana Bernat murió en 1659 y también un notario, Felipe Bauzà, inventarió sus bienes. El hijo, Nicolau Piza Bernat vendió la casa pairal y se estableció en otra zona de Palma donde puso imprenta y librería. No tuvo continuación.

Paso a los libros digitalizados que he encontrado:

 • Título: Vida, muerte y milagros de la bendita virgen sor Catharina Thomasa, natural de Mallorca ...
  Autor: Bartomeu Valperga
  Editor: en casa de Manuel Rodriguez y Iuan Piza, 1617
  Procedencia del original Biblioteca Pública Episcopal del Seminario de Barcelona
  Digitalizado 3 May 2010
  N.º de páginas: 288 páginas
  Enlace: Google Books

 • Título: Vida y milagros de la gloriosa Santa Catherina de Sena
  Autores: Raimondo de Capua (Beato.), Vicente Justiniano Antist, Diego Mas
  Traducido por: Antonio de la Peña
  Editor en casa de Manuel Rodriguez y Iuan Piza, 1617
  Procedencia del original: Universidad Complutense de Madrid
  Digitalizado 7 Abr 2009
  N.º de páginas: 808 páginas
  Enlace: Google Books
  Nota Vicente Justiniano Antist es autor de bastantes obras

 • Título: Synodus diocesana Maioricensis celebrata, praeside Illustrissimo, ac Reverendissimo Domino Don Fratre Ioanne ...
  Autor: Església Catòlica
  Editor: ex Officina Emmanuelis Rodriguez; & Ioannis Piza, 1636
  Procedencia del original: Biblioteca del Ateneo de Barcelona
  Digitalizado 5 Mar 2010
  N.º de páginas: 310 páginas
  Enlace: Google Books

 • Título: Marci Tullii Ciceronis Orationes et Epistolae selectae ad quartam et tertiam classem grammaticae
  Autor: Marc Tul·li Ciceró
  Editor: Juan Piza, 1645
  Procedencia del original: Biblioteca de Catalunya
  Digitalizado 27 Oct 2009
  N.º de páginas: 222 páginas
  Enlace: Google Books

Piza02

 • Título: Vida de la Ven M. Sor Isabel Cifra fundadora de la Casa de la Educación de la Ciudad de Mallorca
  Autor: Vicente Mut
  Editor: Viuda Pizá, 1655
  Procedencia del original: Biblioteca de la Abadía de Montserrat
  Digitalizado 3 Feb 2011
  N.º de páginas: 129 páginas
  Enlace: Google Books

 • Título Arquitectura militar : primera parte de las fortificaciones regulares y irregulares por Don Vicente Mut
  Autor Mut, Vicente
  Oliver, Francisco-fl. 1661-1684-
  Fecha 1664
  Datos de edición En Mallorca en la Imprenta de Francisco Oliuer
  Enlace: Biblioteca Digital Hispánica
  Google Books

En 1954, con motivo de la Feria del Libro, Luis Alemany Vich publicó el folleto de 12 páginas "Los impresores Manuel Rodríguez y Juan Pizá : 1614-1648" (Palma : Impr. Mossèn Alcover)

 (Segueix)

Imprentas mallorquinas, siglos XVI y XVII

fabian | 06 Juliol, 2015 09:52

En 1862, Joaquín María Bover publicó "Imprentas de las Islas Baleares", un folleto de 32 páginas publicado por la imprenta de P. J. Gelabert. Ese mismo año, Bover lo sintetizó en el Boletín Bibliográfico Español, el cual ha sido digitalizado por Google Books.(págs 128 - 135 y 141 - 142 del pdf, no de la publicación)

Numeradas con romanos, indica 87 imprentas en Mallorca, 18 en Menorca y 2 en Ibiza.

Inicia su escrito con unos versos de Quintana: "Sin ti se devoraban / los siglos a los siglos, y a la tumba / de un olvido eternal yertos bajaban". Tras la indicación de la imprenta de Calafat ("I. 1485-1487.—Nicolas Calafat"), recojo las imprentas mallorquinas de los siglos XVI y XVII:

II. 1540-1573–Hernando de Campsoles ó Cansoles, pues de ambos modos se lee su nombre en el pie de imprenta de las obras que salieron de su fecundísima prensa. Era natural de la villa de Hamusco (sic) diócesis de Palencia; tuvo su establecimiento, rico y muy completo, á inmediaciones del estudio general de Palma (despues se llamó Universidad literaria); en su senectud se titulaba: regis Alguzerii, y después de su fallecimiento, según escribe Alemañy, el Grande y General consejo de Mallorca, teniendo en consideración los buenos servicios de Cansoles, concedió á sus huérfanas privilegio de franqueza de derechos por diez años, para continuar el establecimiento que por espacio de treinta y tres habia tenido su padre en esta capital. Dudamos dè esta noticia porque nada hemos podido encontrar con pie de imprenta que lleve nombre de Cansoles, posterior á 1573 en que al parecer cesó de funcionar la tipografía de Hernando. Sin embargo de esto, un privilegio de Felipe II dado en 14 de febrero de 1595 autoriza á Violante, Catalina y Madalena Villaroel y Cansoles, hijas suyas, para que puedan imprimir, por seis años, imágenes de cofradías, carteles y oraciones, gracia que les hace el monarca por haber sido el padre de ellas el primero que introdujo la imprenta en este reino, como así se lee en el espresado privilegio que hemos visto en el archivo de la audiencia territorial, en el que se cometió el error de asegurar que Cansoles dió principio á nuestra imprenta cuando el origen de ella se debió á Calafat. El empleo de alguacil real que aquel obtenía, lo renunció por su avanzada edad, y en 29 de agosto de 1584 lo concedió S. M. á un hijo suyo llamado también Fernando que después fué capitán de la artillería de Mallorca. Su hermano Jorge era alférez de la misma arma. Hay quien cree que la imprenta de Cansoles pasó después á ser propiedad de Guasp como se verá en el número IV.

III. 1554.—Antonio Gener, natural de las Baleares como él mismo lo dice. Una edición de la Gramática de Juan Pastrana que tiene en la portada el pie de imprenta de Cansoles, lleva en el final la nota de haberse terminado en la imprenta de Antonio Gener, y como esta es la única prueba que tenemos de su existencia creemos que fué de muy corta duración.

IV. 1579-1591–Gabriel Guasp, primero de la dilatada familia de su nombre que por espacio de casi tres siglos se ha ejercitado en el arte de la tipografía. El erudito Barberi, sin citar ningun documento, dice que su imprenta es la que perteneció á Cansoles, habiéndola adquirido por medio de su casamiento con una hija de aquel entendido y hábil tipógrafo y tambien pretende el espresado escritor que la de Cansoles fué la que tuvo en Miramar de Valldemosa el maestro Nicolas Calafat, número l. Esto último pudiera ser cierto á no negarlo completamente el examen que hemos hecho de los tipos de ambas imprentas. Que la de Guasp fuese la misma de Cansoles es muy probable, y aun hay algún dato que lo hace sospechar. Guasp tuvo la suya in platea curiarum (Plaza de Cort).

V. 1593.-1595—Herederos de Gabriel Guasp.

VI. 1597-1633—Gabriel Guasp, segundo de su nombre y seguramente hijo del primero. Tuvo su imprenta en la Cadena de Cort, en la misma casa en que estuvo tambien la del número V.

VII. 1597–Lorenzo Rodriguez. Su imprenta fué tan poco fecunda que solo hemos visto de ella un folleto muy reducido, pero creemos que tuvo sucesores porque, como se verá en el número VIII, no tardó en aparecer en esta capital otra imprenta con el nombre de Manuel Rodriguez que, por ser estraño de esta isla, debemos suponerle hijo ó á lo menos pariente de Lorenzo.

VIII. 1614.1616.—Manuel Rodriguez. La primera producción que hemos visto de su prensa prueba que tenía su establecimiento en Palma, pero es constante que hubo de trasladarlo á la Cartuja de Valldemosa, donde imprimió una estensa obra del P. D. Juan Valero, prior de aquel monasterio. Cuando Rodriguez formó sociedad con Juan Pizá la imprenta de ambos estuvo siempre en Palma.

lX. 1617.-1648–Manuel Rodriguez y Juan Pizá. Tenian su imprenta en esta ciudad, prop de la plaça del pá (plaza de Santa Eulalia) y fué de las que más trabajaron en el siglo XVII.

X 1635-1653–Herederos de Gabriel Guasp. Muchas de sus producciones prueban que no variaron el domicilio del número VI á quien habian sucedido. Fué imprenta fecundísima.

XI. 1650-1657—Viuda de Juan Pizá. Con motivo del fallecimiento de éste, es probable que, deshecha la sociedad que tuvo con Manuel Rodriguez, se deshiciese también la imprenta de ambos. Decimos esto porque la viuda de Pizá y luego los herederos del mismo, recogiendo la parte que en ella tenía aquél, pusieron imprenta por sí solos sin que volviese á conocerse otra con el nombre de Rodriguez.

XII. 1653-1668–Pedro Guasp. Creémosle hijo del número VI porque el año en que cesó de trabajar la imprenta que por fallecimiento de aquél regentaban sus herederos, uno de los cuales seria Pedro; es precisamente el mismo en que empieza á conocerse la de este último.

XIII. 1657-1662–Herederos de Juan Pizá. Ni solos, ni en compañía de Francisco Oliver, les fué posible sostener mucho tiempo la imprenta que por espacio de 31 años, en unión de Manuel Rodriguez, habia sido una de las más fecundas de aquella época.

XIV. 1661.—Francisco Oliver y herederos de Juan Pizá.

XV. 1664-1684.—Francisco Oliver.

XVI. 1665-1683—Rafael Moyá y Tomás.

XVII. 1666.-1684.—Pedro Frau, impresor del Santo Oficio.

XVIII. 1668 - 1715 — Margarita Guasp viuda, ó viuda Guasp, pues de ambos modos puso el pie de imprenta en las muchas producciones que salieron de la suya que fué muy fecunda. Pedro Guasp, número XII, dejó de trabajar en 1668, seguramente por su fallecimiento, año en que esta viuda abrió su imprenta, y esta circunstancia nos hace creer que hubo de ser la esposa del mismö Pedro. El usar el apellido Guasp y no el suyo propio si es que éste no fuese aquél, nada tiene de estraño, porque era costumbre de Mallorca adoptar las mujeres el linaje de su marido desde el momento en que contraian matrimonio.

XIX. 1683 – Rafael Moyá y Tomás y Joaquin Bestard.

XX. 1685-1688 — Viuda Frau. Seguramente lo sería de Pedro Frau, número XVII.

XXI. 1688 – Pedro Antonio Sastre y Miguel Capó.

XXII. 1688-1718 - -Miguel Capó. Separado de la sociedad que tuvo poco menos de un año con Pedro Antonío Sastre, puso imprenta por sí solo en su casa que la tenia en la plaza del mercado de Palma. El establecimiento de Capó fué uno de los mas fecundos de su tiempo.

XXIII. 1689.-1703 – Pedro Frau, segundo de su nombre, por lo regular hijo de otro Pedro, número XVII. Se tituló, como aquel, impresor de la Santa Inquisicion.

XXIV. 1692.-1711. — Melchor Guasp.

XXV. 1697 - 1755 – Miguel Cerdá y Antich. Tuvo su imprenta en Palma frente la cárcel real. Formó algun tiempo sociedad con Miguel Amorós, como se verá número XXXVII.

Muy buen trabajo realizó Bover en un tema que requiere más investigación. De alguna manera la sociedad se refleja en su imprenta.

De la imprenta de Gabriel Guasp Miquel

fabian | 03 Juliol, 2015 19:46

Si siempre hay que considerar los escritos de esta bitácora con mucha relatividad, más en esta ocasión en la que no he encontrado nigún documento del que recoger información. Y es extraño porque la Imprenta Guasp ha merecido algunos estudios, pero no he hallado ninguno en Internet.

Busco en el Catálogo de la Biblioteca Pública y en su buscador avanzado escribo "Gabriel Guasp" en la casilla "Editor" y en "Publicado entre" pongo los años 1580 y 1650. Me ofrece 18 resultados, pero ... Selecciono uno de los libros y en su ficha cliqueo sobre "Imprenta de Gabriel Guasp Miquel (Palma, Mallorca),imp " y ahora me salen 25 resultados. Son cosas de los catálogos.

Veinticinco obras de las cuales veinte están datadas entre 1589 y 1633. La siguiente, datada en 1636 sobre el Sínodo del obispo Santander, ya lleva la indicación "Imprenta de los Herederos de Gabriel Guasp".

La ficha del primero es la siguiente:

Pedro de la visitación (O. Minim.)
Ramillete de Flores de todos los psalmos y canticos que en sumarios propone el intento de cada vno de donde los ecclesiasticos saquen suaue y manual motiuo de meditacion quando los rezaren ... / compuesto por fray Pedro de la Visitaci¯o ... minimo ... de ... S. Francisco de Paula ... (1589)
Editorial: Impresso ... en Mallorca : por Gabriel Guasp, 1589.
Descripción física: [30], 2- 172, [9] p. ; 8º.
Entidades: Imprenta de Gabriel Guasp (Palma, Mallorca), imp

Recojo algunos "pies de imprenta": "Apud Haeredes Gabrielis Guasp, 1593"; "Ex Typographya Gabrielis Guasp, 1597."; "Per Gabriel Guasp., 1598"; "En casa de Gabriel Guasp, [1600] "; "Gabrielis Guasp eiusque expensis,1601."; "Typis Gabrielis Guasp, 1604"; "apud Gabrielem Guasp, 1607."; "Ex Officina Gabrielis Guasp, 1625.". Son, cuanto menos, curiosos.

GGuasp01

 (Segueix)

De la imprenta Cansoles. Libros 1500 - 1550

fabian | 02 Juliol, 2015 19:00

De nuevo entro en el Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español y en su buscador avanzado escribo "Mallorca" en "Datos de publicación" y en Fecha: entre 1500 y 1550.

Me indica ocho producciones de la Imprenta de Fernando Cansoles, segunda imprenta que hubo en Mallorca. Las fechas son de 1540 a 1550. Las enumero:

 • Obra del menyspreu del mon en coples / Feta per lo magnifich Mossen Francesch de Olesa Caualler. Estant aquell molt trist per la mort de la virtuosissima muller sua. Nouament estampada. (1540)
  Al fin: Mallorca : Per Ferrando de Cansoles (1540)
 • Desc¯ouelo muy piadoso, del illuminado Doctor Raimudo Lullio Mallorquin / autor del Arte general; [Traduzido en lengua Castellana por Nicolas d'Pachs]. (1540)
  Fue impresso ... en Mallorca (Palma nombrado) : por Hernando Cansoles : Fue impresso ... a costa del Reverendo Doctor Antonio Sera, 1540, 23 días del mes de agosto
 • Deuota contemplacio / ordenada per lo Reuerent mestre Benet Hyspano mestre en Arts y Doctor en Theologia: contemplant lo cors sagrat de Iesu christ, en larbre dela vera creu. (1541)
  Mallorca : per Ferrando de Cansoles, 1541
 • Libro del arte de las comadres o madrinas y regimiento de las preñadas y paridas y de los niños / por el expertissimo doctor en artes y medicina mestre Damian Carbon d[e] Mallorca cõpuesto. (1541)
  Impresso en ... Mallorca : por Hernando de Cansoles ..., 1541, 24 deciembre
 • In hoc opusculo he continentur introductiones. In terminos, in artium diuisionem. (1541)
  Maioricae : Ferdinandus Cansoles, 1541.
 • Libre dela benauenturada vinguda d[e]l emperador y rey do[n] Cárlos enla sua ciutat d[e] Mallorques y del recebiment que li fonch fet : juntament ab lo que mes sucehi fins al dia que parti de aquella per la conquista de Alger / [Joanot Gomis]. (1542)
  Fonch estampada ... en la insigne ciutat de Mallorques (Palma anomenada) : per mestre Ferrando de Cansoles ..., 30 enero 1542.
 • Incipit officium ... Jesus q[] celebra¯t in ... cathedrali ecclesia Maioric¯ess. (1550)
  Maiori : per Ferdi. Cansoles, 1550.

Hay muchos estudios sobre esta imprenta. Bover, Llabrés, Muntaner Bujosa, P.A. Sancho ... Tendría que poner muchos enlaces, pero no voy a hacerlo ahora, quizás por ser corto y muy completo el de Laura Jurado: De Cansoles, el falso pionero.

En principio conviene indicar que los libros de la primera imprenta de Mallorca no tenían portada y no utilizaban grabados, son los de Cansoles los que inician la historia del grabado. Por otra parte, la producción de esta imprenta estuvo más dirigida a pliegos, carteles, gozos, etc. que no a libros.

Miquela Forteza Oliver, especialista en estos temas, publicó en el 2008 El gravat en els llibres mallorquins del segle XVI (BSAL, 64, 2008) donde dice:

"A principi del segle XVII ja no hi ha notícies de la Impremta Cansoles. Malgrat el llarg període de temps en què va estar en funcionament, són poques les obres impreses que es conserven, tan sols catorze han arribat fins a nosaltres, encara que tenim notícia d'altres tres. Això significa que la seva principal producció no varen ser els llibres, sinó l'edició de plecs solts com cartells, goigs, imatges, etc. L'última obra impresa que es conserva de Cansoles, 'Real Crida y Edicte, sobre los grans abusos ques feyan en lo present Regne de Mallorca', data de 1580."

 (Segueix)

La imposición lingüística del Ayuntamiento

fabian | 02 Juliol, 2015 10:40

De nuevo la anormalidad lingüística de las instituciones que eliminan lenguas de los ciudadanos y sólo mantienen una - (mal) café para todos - en el espíritu de la imposición lingüística decimonónica nacionalista ajena a la diversidad ciudadana.

Después predican sobre la atención a la diversidad, pero sus obras no acompañan su prédica. Lengua única contraria a la atención a la ciudadanía; lengua impuesta contraria a las lenguas libres mayoritarias que se oyen en las calles y plazas.

Penosa y empobrecedora actitud de la imposición lingüística de parte de la escuela pública, premiada en PISA, y de las instituciones que debieran ser para todos los ciudadanos pero que sólo utilizan la lengua de una parte. Eliminar lenguas - como hace ahora el ayuntamiento (El Ayuntamiento de Palma aprueba la instrucción municipal que generalizará el uso del catalán; Cort se dirigirá en catalán a los ciudadanos salvo petición de que sea en español no es inmersión sino falta de respeto de la instituciòn hacia la parte numerosa de los ciudadanos que utilizamos otra lengua, es sectarismo lingüístico, es imposición, pobre imposición.

Incunables de Nicolau Calafat

fabian | 01 Juliol, 2015 19:16

Con la desamortización de los bienes eclesiásticos de 1835, nacieron las bibliotecas públicas recogiendo los libros de los conventos. Posiblemente guargaban libros manuscritos e impresos. De los manuscritos hay un inventario publicado en 1989: García Pastor, Jesús ; Marsá, María. "Inventario de Manuscritos de la Biblioteca Pública del Estado en Mallorca". Madrid: Centro de Coordinación Bibliotecaria, 1989. Sólo sé que existe este inventario, pero nunca lo he visto y desconozco si se ha escrito algún artículo sobre esos manuscritos.

Hoy día tenemos herramientas poderosas como el Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español (El patrimonio bibliográfico español desde la Edad Media). En su "Buscador avanzado" relleno la casilla "Datos de publicación" con la palabra "Mallorca" y "Fecha publicación": "entre 1400 y 1450". No hay ningún resultado, por lo que deduzco que los manuscritos no están incorporados. Ahora cambio las fechas: entre 1450 y 1500 y me ofrece 5 resultados. Son las publicaciones de Nicilás Calafat realizadas en Valldemossa:

 • Bula de indulgencias en favor de la Santa Cruzada para la defensa de Rodas (en latín). (1480)
  [Val de Musse (?) : S.i (1480]. Imp. xilográfica.)
 • Bula de indulgencias de la Santa Cruzada (para difuntos, cédula, en catalán). (1485)
  [Val de Musse : Nicolau Calafat (1485].)
 • Bula de indulgencias en favor de la Orden de la Merced (en latín). (1485)
  [Val de Musse : Nicolaus Calafat (c. 1485-90].)
 • Conclusiones de diversis materiis moralibus, vel Libellus canonum moralium, alias De regulis mandatorum. (1485)
  (Val de Musse) Maioricae : Nicolaus Calafat : impens. Bartholomaei Caldentey (20 junio, 1485)
 • Contemplació dels misteris de la passió de Jesucrist. (1487)
  Val de Musse (Mallorca) : Nicolau Calafat (31 enero, 1487)

Calafat11

La primera publicación es de 1480. Es una xilografía sobre una tabla, que no una impresión de la imprenta. Se encuentra digitalizada en Incunables de la Biblioteca de Cataluña y se titula "Bula de indulgencias en favor de la Santa Cruzada para la defensa de Rodas". Está en Latín y comienza así:

Forma confesiona[l], Nos fiat Ioha[n]nes Gri[n]yo co[m]missario i[n]fra[...] [et] d[omi]no n[ost]ro d[omi]no Sixto diuina p[ro]uide[n]tia [...] co[n]tra p[er]fidos turcos xam uo[u]is hostes i[n] deffetone[m] i[n]sule Rhodi [et] fidei catholice fia[m] [et] facie[n]da co[n]cessa[rum]...

Calafat12
Incunables de la Biblioteca de Cataluña

La primera bula impresa en 1485 lleva el nombre del Papa Inocencio VIII, nombrado unos meses antes pues su pontificado fue de 1484 a 1492. Sucesor de Sixto IV, también nombrado en la bula. Comienza así:

Lo nostre Sa[n]ct Pare Innocent vuyte vltra les gra[cias?] e indulge[n]cias atorgades p[er] lo Sanct Pare Ssixto quart d[e] bona memoria e apres p[er] la sanctedat co[n]firmades e de nou concessas atotes les a[n]i[m]as stans en porgatori...

Calafat13
Incunables de la Biblioteca de Cataluña

La Bula de la Merced, publicada entre 1485 y 1490, lleva el escudo de la Orden.

Sixt[us] diuina p[ro]uide[n]tia papa iiii[us] [con]firmauit [et] de nouo [con]cessit [v]os i[n]dulge[n]tias p[er] suos p[re]decessores ordini B[eata]e Marie de Mercede Rede[m]ptio[n]is Captiuoru[m] [con]cessas [et] su[n]t iste Alexa[n]der iiii[us] vsuras rapinas [et] o[mn]ia mal acquisita si nescia[n]t...

Calafat14
Biblioteca digital Dioscórides

Juan Gerson (1363 - 1429) fue un teólogo francés., autor de numerosas obras entre las que puede encontrarse "Conclusiones de diversis materiis moralibus, sive De regulis mandatorum", impresa en 1485, 20 de junio, con participación de Bartholomaei Caldentey. Es una obra de 59 páginas - digitalizada por la Biblioteca Digital Dioscórides (Univ. Complutense).

Calafat14b

En la última página hay una indicación con la fecha y lugar de impresión.


Calafat15
Incunables de la Biblioteca de Cataluña

Francesc Prats parece ser el autor de "Contemplació dels misteris de la passió de Jesucrist", impresa en 1487 y que empieza así: "Come[n]sa la deuota e salutifera co[n]te[m]placio d[e]ls misteris d[e]la acerba passio d[e]l se[n]yor nostre Jhes[us] la q[ua]l lo cristia prostat deuant la creu atte[n]tame[n]t e reposada deu fer"

Calafat15b

En la segunda página, tras los versos iniciales, se indica al autor: Francesc Prats indigne prevere: a la contemplativa [fezveta e sposa] de Jesucrist per vot sole[m]ne: [en lo beremo] del Puig de Pollensa...

A este ejemplar le faltan unas páginas. Hay otro ejemplar en la Biblioteca Digital Hispánica que ya traté en Incunable (1487) Francesc Prats y Nicolau Calafat: 'Contemplació dels misteris d' la passió de Iesucrist' (BNE).

Internet es una gigantesca biblioteca. Su bibliotecario general es Google. Quizás convendría que hubiera también otros bibliotecarios.

«Anterior   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 220 221 222  Següent»
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb - Administrar